Национална перманентна GNSS (Global Navigation Satellite Systems) мрежа

Състои се от повече от 20 перманентни GPS/GNSS станции, чиито данни се архивират, обработват и анализират в Център за обработка и анализ. Обработката и анализът на измерванията позволява да се извършва мониторинг на съвременните движения на земната кора в България и Балканския полуостров и, съвместно със сеизмичната информация, да се оценява сизмичния риск.

Център за обработка и анализ на GPS/GNSS измервания

Центърът е създаден е създаден през периода 2002 – 2003 година във връзка с ангажиментите на Департамент Геодезия по изграждането и поддържането на (новата) Държавна GPS мрежа на Република България. Оборудван с високотехнологична компютърна техника и притежава съвременен софтуер за обработка и анализ на GPS/GNSS измервания: GAMIT/GLOBK, разработен в Масачузетския технологичн институт; Bernese 5.2, на Астрономическия институт на Университета в Берн, софтуерните пакети QOCA, FONDA, DYNAPG.

В Центъра се получават, архивират, обработват и анализират измервания от перманентните GNSS станции на територията на България, Балканския полуостров и Европа.

На Фиг. 1 се показани перманентните станции на територията на страната, чийто данни се обработват регулярно в Центъра за анализ.

Фиг.1

На Фигурата с квадрати са отбелязани основнитв ХемусНЕТ перманентни станции; с триъгълници станцците от Националната GPS/GNSS перманентна мрежа на НИГГГ, включителни станциите поддържани съвместни с НАВИТЕК мрежата; с ромбове са отбелязани перманентните станции от мрежата НАВИТЕК; със звезди са отбелязани EUREF перманентните станции.

Първите перманентни станции от Националната перманентна мрежа са инсталирани в средата на 2007 година в рамките на финансираният по програма Наука за мир на НАТО проект „Мониторинг на деформациите на земната кора в Централна-западна България и Северна Гърция с Глобалната позиционна система GPS – Hemus-NET.

Основната перманентна мрежа ХемусНЕТ се състои от 8 GPS/GNSS станции – 6 на територията на България и 2 на територията на Гърция:

Перманентните GPS/GNSS станции са стабилизирани върху армирани бетонни стълбове.

Данните от перманентните GPS/GNSS станции от основната ХемусНЕТ мрежаа могат да бъдат достъпени свободно на:

През периода от 2007 година до момента НИГГГ инсталира значителен брой нови пверманентни станции (вж. Фиг. 1), обединени в Национална перманентна GPS/GNSS мрежа - ХемусНЕТ.
Инсталираните станции от Националната мрежа към момента са:

Допълнително ще бъде инсталиран приемник в мареографна станция „Бургас” от Националната мареографна мрежа.

С предвидените три нови станции в Трън, Перник и мареографна станция „Бургас” общият брой на перманентните GPS/GNSS станции от Националната перманентна GPS/GNSS мрежа ХемусНЕТ е 26.

Перманентните GPS/GNSS станции във Видин, Оряхово, Плевен, Кърджали, Харманли, Елхово и Раковски са инсталирани и се оперират съвместно с перманентната мрежа НАВИТЕК, собственост на ЕС БИ Груп. Данните от всички перманентни GPS/GNSS станции от мрежата НАВИТЕК се предоставят на НИГГГ, съгласно сключен договор, и се използват за целите на научните изследвания на Националния институт (вж. Фиг. 1).