Национална мрежа от мареографни станции за мониторинг на нивото на Черно море

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА

Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Националния институт по геофизика, геодезия и география
Институт по океанология

Мрежата се състои от четири мареографни станции за мониторинг на морското ниво - във Варна, Иракли, Бургас и Ахтопол.

Предназначението на мареографните станции е да осъществяват непрекъсната регистрация и мониторинг на морското ниво. Основните станции във Варна и Бургас функционират от 1928 г., което прави временните редове с регистрации на морското ниво особено ценни в контекста на глобалните климатични промени. Мареографните станции в Иракли и Ахтопол работят от 1970 г.

Поддържането и научното обезпечаване на мареографните станции и измервания се осъществяват съвместно от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), Департамент Геодезия, и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), съгласно Закона за геодезия и картография, с активното съдействие на Института по океанология (ИО) при БАН.

В изпълнение на Анекс 4 от Рамковото споразумение между АГКК и НИГГГ за „Въвеждане в работен режим на мареографните станции от Националната мареографна мрежа“, и съвместно с ИО, през 2013 година бяха въведени в експлоатация основните станции във Варна и Бургас. В двете станции са инсталирани съвременни радарни мареографи. Старата мареографна апаратура ( тип A. Ott-Kempten ) работи съвместно с радарните мареографи , което ще позволи хомогенизиране на временните редове с измервания на нивото на Черно море от 1928 г. до наши дни. В мареогрфаната станция Варна е инсталиран GPS приемник за мониторинг на съвременните движения на земната кора. Предстои инсталиране на GPS приемник в станция Бургас.

Стойности на нивото на Черно море във Варна и Бургас в реално време

Стойностите на морското ниво във Варна и Бургас са отнесени към Европейската височинна система съгласно Наредба за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система. Повече за дефиницията и реализацията на използваната в момента Европейската височинна система може да бъде намерено тук.

Времето е в UTC формат

В исторически план в България използваните височинни системи са Черноморска - от 1930 до 1958, Балтийска – от 1958 до 2010 г. и Европейска от 2010 г.

Резултатите от обработката и анализа на мареографните данни за станции Варна и Бургас за периода 1928 – 2011 година може да се видят на графиките:
Изменение наморското ниво в мареографна станция Варна. Изчисленият векови тренд е 1.4 ± 0.4 мм/год.
Изменение на морското ниво в мареографна станция Бургас. Изчисленият векови тренд е 2.0±0.4 мм/год.